Placeholder image

อัตราค่าเช่ากล้อง

กล้องระดับ + ขาตั้ง + ไม้สต๊าฟ
สินค้า 1-4 วัน 5-9 วัน 10 วันขึ้นไป 1 เดือน เดือนที่ 2 เงินมัดจำ
24 - 30 เท่า 400/วัน 350/วัน 300/วัน 9,000/เดือน 8,500/เดือน 8,000/20,000

กล้องวัดมุม + ขาตั้ง
สินค้า 1-4 วัน 5-9 วัน 10 วันขึ้นไป 1 เดือน เดือนที่ 2 เงินมัดจำ
แบบอิเล็คทรอนิค 700/วัน 650/วัน 600/วัน 18,000/เดือน 16,000/เดือน 10,000/60,000
แบบแมคคานิค 600/วัน 550/วัน 500/วัน 15,000/เดือน 13,000/เดือน 10,000/60,000

กล้อง Total Station + ขาตั้ง + เป้าปริซึมพร้อมขาตั้ง + เป้าปริซึมพร้อมโพล แบบบันทึกข้อมูลได้
สินค้า 1-4 วัน 5-9 วัน 10 วันขึ้นไป 1 เดือน เดือนที่ 2 เงินมัดจำ
Total Station 2,000/วัน 1,800/วัน 1,700/วัน 45,000/เดือน 42,500/เดือน 30,000/250,000

กล้อง Total Station + ขาตั้ง + เป้าปริซึมพร้อมขาตั้ง + เป้าปริซึมพร้อมโพล แบบบันทึกข้อมูลไม่ได้
สินค้า 1-4 วัน 5-9 วัน 10 วันขึ้นไป 1 เดือน เดือนที่ 2 เงินมัดจำ
Total Station 1,500/วัน 1,400/วัน 1,300/วัน 38,000/เดือน 35,000/เดือน 30,000/130,000

ชุดเป้าเล็ง + ขาตั้ง (2 ชุด)
สินค้า 1-4 วัน 5-9 วัน 10 วันขึ้นไป 1 เดือน เดือนที่ 2 เงินมัดจำ
Target set+Tpod 300/วัน 250/วัน 200/วัน 6,000/เดือน 5,500/เดือน 8,000/35,000

อัตราค่าเช่ากล้อง

กล้องระดับ
ขาตั้ง
ไม้สต๊าฟ
สินค้า 24 - 30 เท่า
1-4 วัน 400/วัน
5-9 วัน 350/วัน
10 วันขึ้นไป 300/วัน
1 เดือน 9,000/เดือน
เดือนที่ 2 8,500/เดือน
เงินมัดจำ 8,000/20,000

กล้องวัดมุม
ขาตั้ง
สินค้า แบบอิเล็คทรอนิค แบบแมคคานิค
1-4 วัน 700/วัน 600/วัน
5-9 วัน 650/วัน 550/วัน
10 วัน+ 600/วัน 500/วัน
1 เดือน 18,000/เดือน 15,000/เดือน
เดือนที่ 2 16,000/
เดือน
13,000/
เดือน
เงินมัดจำ 10,000/
60,000
10,000/
60,000

กล้อง Total Station
ขาตั้ง
เป้าปริซึมพร้อมขาตั้ง
เป้าปริซึมพร้อมโพล แบบบันทึกข้อมูลได้
สินค้า Total Station
1-4 วัน 2,000/วัน
5-9 วัน 1,800/วัน
10 วันขึ้นไป 1,700/วัน
1 เดือน 45,000/เดือน
เดือนที่ 2 42,000/เดือน
เงินมัดจำ 30,000/250,000

กล้อง Total Station
ขาตั้ง
เป้าปริซึมพร้อมขาตั้ง
เป้าปริซึมพร้อมโพล แบบบันทึกข้อมูลไม่ได้
สินค้า Total Station
1-4 วัน 1,500/วัน
5-9 วัน 1,400/วัน
10 วันขึ้นไป 1,300/วัน
1 เดือน 38,000/เดือน
เดือนที่ 2 35,000/เดือน
เงินมัดจำ 30,000/130,000

ชุดเป้าเล็ง
ขาตั้ง (2 ชุด)
สินค้า Target set+Tpod
1-4 วัน 300/วัน
5-9 วัน 250/วัน
10 วันขึ้นไป 200/วัน
1 เดือน 6,000/เดือน
เดือนที่ 2 5,500/เดือน
เงินมัดจำ 8,000/35,000

บริการอื่นๆ

- รับทำงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (GIS)
- บริการ รับเหมาสำรวจ ทำแผนที่ ทำระดับ
พร้อมศูนย์บริการ ตรวจเช็ค - ซ่อม - ให้เช่าเครื่องมือสำรวจ

หมายเหตุ : ค่ามัดจำรับเฉพาะเงินสดหรือตั๋วแลกเงินดราฟเท่านั้น (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ)